Projekt

Konsorcjum w składzie: Związek Producentów Ryb - Organizacja producentów (lider projektu) i Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza realizuje operację pn.:

"Promowanie  wiedzy o zrównoważonej gospodarce rybackiej wspierającej użytkowników wód śródlądowych"

Operacja współfinansowana jest ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2020 o dofinansowanie operacji nr 00003-6520.16-OR1500001/19 w ramach działania  1.16 "Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych", o których mowa w art. 29 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia nr 508/20141 - w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Całkowity koszt operacji: 579385,29 zł.

Okres realizacji operacji: 2020-2022.