Realizacja projektu

I.  Projekt będzie realizowany we współpracy z Związkiem Producentów Ryb – Organizacja Producentów ul. Krakowska 5/2, 61-889 Poznań (lider projektu).

II.  W zakresie projektu pt. „Promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce rybackiej wspierającej użytkowników wód śródlądowych” planuje się przeprowadzenie dwóch  kursokonferencji (w latach 2021, 2022). Tematyka kursokonferencji będzie obejmowała następujące zagadnienia:

a) zrównoważona gospodarka rybacka;

b) podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób związanych z sektorem rybactwa śródlądowego;

c) metody i techniki podchowów ryb stosowanych w akwakulturze na potrzeby gospodarki rybackiej w wodach śródlądowych;

d) racjonalne gospodarowanie populacjami ginących lub zagrożonych gatunków ryb;

e) regulacje administracyjno-prawnych w sektorze rybactwa śródlądowego;

f) europejskie fundusze strukturalne w sektorze rybactwa śródlądowego;

g) pro-ekologiczna gospodarka cennymi gatunkami ryb (np. gatunki drapieżne, koregonidy, gatunki reofilne);

h) wielkości i struktury odłowów wędkarskich w wybranych gospodarstwach rybackich;

i) tworzenie sieci współpracy i kontaktów pomiędzy organizacjami sektora akwakultury i rybactwa śródlądowego.

III.  W trakcie trwania projektu planuje się przygotowanie i publikacje materiałów promujących wiedzę o zrównoważonej gospodarce rybackiej wspierającej hodowców i rybackich użytkowników wód śródlądowych: wydanie trzech monografii naukowych recenzowanych o objętości około 200 stron każda. Monografie te będą wchodziły w skład materiałów konferencyjnych.

IV. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie badań rentowności i wpływu funduszy europejskich na rentowność gospodarstw rybackich oraz  wielkości i struktury odłowów wędkarskich w wybranych gospodarstwach rybackich. W przypadku badań wielkości i struktury odłowów wędkarskich wytypowanych będą podmioty rybackie reprezentujące trzy główne regiony jeziorowe w Polsce (Mazury, Pomorze i Wielkopolska).

Wyniki tych zarówno badań ekonomicznych  jak i presji wędkarskiej będą publikowane m.in. w materiałach konferencyjnych oraz w  czasopiśmie branżowym.

V.  W celu promocji i dotarcia do jak największej grupy odbiorców planuje się przygotowanie i organizację akcji informacyjnej dotyczącej zakresu i podstawowych celów projektu w latach 2020-2022, której ważnym elementem będzie strona internetowa projektu. Na stronie tej prezentowany będzie terminarz kursokonferencji, zakres tematyczny spotkań oraz dostępne będę wyniki badań naukowcach oraz monografie naukowe wydawane w ramach operacji. 

 

Materiał "Rybacy z Mazur" przygotowany w ramach realizacji projektu: